بزرگ نمایی تصویر
دستگاه فوم بتن سه فاز DNT115
دستگاه فوم بتن سه فاز DT115
مشاهده محصول
بزرگ نمایی تصویر
clcb6
خط تولید بلوک سبک گازی (NAAC)
مشاهده محصول
بزرگ نمایی تصویر
clcz5
خط تولید بلوک بتن سبک به روش قالبهای فاق و زبانه دار ( CLC )
مشاهده محصول
بزرگ نمایی تصویر
clcb3
خط تولید بلوک بتن سبک به روش برشی ( CLC )
مشاهده محصول