پودر آلومینیوم

alp1alp2

پودر آلومینیوم مناسب باید دارای ذرات ریز و جدا از هم باشد یا به عبارت ساده تر كلوخه ای نباشد. در صورت كلوخه ای بودن ، حبابی كه در بتن ایجاد می شود بزرگ بوده و در نتیجه پایدار نخواهد بود و منجر به جوشیدن بتن می شود . یك دست نبودن حباب ها باعث كاهش مقاومت در برابر هدایت گرما و صوت خواهد شد.

زمانی كه می خواهیم پودر آلومینیوم را از نظر كارایی و كیفیت در بتن سبک بررسی كنیم باید به پارامترها ی زیر توجه داشته باشیم :

  • شكل ذرات
  • درصد خلوص پودر
  • سطح ویژه مقدار پخش شوندگی در آب
  • توزیع دانه بندی
  • متوسط اندازه ذرات پودر و در نهایت سرعت و حجم آزادسازی گاز هیدروژن