در این روش مواد اولیه پس از انتقال به بچینگ مرکزی و ترکیب و آماده سازی ، توسط انتقال دهنده بتن به درون قالب ها مخصوص ریخته می شوند . پس از گذشت زمان مورد نیاز برای عمل آوری اولیه بتن ، محصول نهایی به صورت دستی از قالب خارج شده ، بسته بندی گردیده و بر روی پالت ها در فضای بیرونی سالن تولید انبار می گردد .

 

clcz5clcz5
clcz3clcz3
clcz2clcz2